Privacy

Privacystatement Kunstroute Middelburg.

Beleef kunst en cultuur met de Kunst & Cultuurroute Middelburg!

Kunst- en Cultuurroute Middelburg, gevestigd aan Grote Sternstraat 28, 4332 DS Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.kunstroutemiddelburg.nl
Gevestigd te Middelburg
secretariaat@kunstroutemiddelburg.nl 
André Klompmakers is de Functionaris Gegevensbescherming van Kunst- en Cultuurroute Middelburg.Hij/zij is te bereiken via secretariaat@kunstroutemiddelburg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kunst- en Cultuurroute Middelburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten als u deelnemer of vrijwilliger van onze route bent en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bent u bezoeker van onze route en van onze website worden er niet actief persoonsgegevens van u verzameld tenzij u deze actief aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van onze (tijdelijke) deelnemers* en vrijwilligers verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt voor het opmaken van een deelnemerspagina op deze website door onze webbeheerder, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer
* Ook indien u geen vaste deelnemer bent van onze route, maar eenmalig of herhaaldelijk deelneemt aan een van onze thema-activiteiten ( bijvoorbeeld Zeeuws Gasten, Klassiek tot Populair, Kunst- Fietsroute, de kunstmarkt), vragen wij u actief gegevens te verstrekken teneinde uw deelname te kunnen verkondigen aan het publiek via folders, affiches en/of de website.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@kunstroutemiddelburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kunst- en Cultuurroute Middelburg verwerkt persoonsgegevens van deelnemers en vrijwilligers voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren ( (tijdelijke) deelnemers)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw vrijwilligerswerk goed te kunnen uitvoeren
- Kunst- en Cultuurroute Middelburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en administratieve verslaglegging.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kunst- en Cultuurroute Middelburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kunst- en Cultuurroute Middelburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kunst- en Cultuurroute Middelburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres worden gedurende het lopende kalenderjaar na opzegging van uw deelnemerschap bewaard teneinde nog contact met u te kunnen hebben over het afronden van lopende zaken zoals bijvoorbeeld de KCRM-vlag.
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt voor het opmaken van een deelnemerspagina op deze website door onze webbeheerder, in correspondentie en telefonisch worden z.s.m. na het aflopen van het deelnemerschap verwijderd van de website en dus servers van de KCRM.
  • Het bankrekeningnummer van de deelnemers blijft 7 jaar bewaard in onze administratie omdat dit een wettelijk vereiste termijn is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kunst- en Cultuurroute Middelburg deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kunst- en Cultuurroute Middelburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kunst- en Cultuurroute Middelburg uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kunst- en Cultuurroute Middelburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij delen informatie over activiteiten van de routedeelnemers ook via facebook en twitter. Zij hanteren een eigen cookie-beleid. Lees hier meer over op hun eigen sites: Facebook-cookies en Twitter-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunst- en Cultuurroute Middelburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@kunstroutemiddelburg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kunst- en Cultuurroute Middelburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Kunst- en Cultuurroute Middelburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@kunstroutemiddelburg.nl.

Belééf Kunst & Cultuur

Blijf op de hoogte!

U kunt de deelnemers aan de route elke eerste zondagmiddag van de maand bezoeken tussen 13.00 en 17.00 uur. Met uitzondering van januari.

Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken met een afzonderlijke deelnemer voor een ander tijdstip. Kijk hiervoor even op de deelnemerspagina's.

Wilt u contact met het bestuur van de Stichting Kunst en Cultuurroute Middelburg? Gebruik dan de gegevens op de contactpagina.

vervaardigd door De Jong One!

© 2013-2020 Stichting Kunst en Cultuurroute Middelburg